Winkelwagen

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden – Leveringsvoorwaarden

Let op

Haardhout is een natuurproduct. Haardhout wordt uit levende bomen gezaagd. Het voorkomen van kwasten, spikkels en noesten is daardoor mogelijk. Door weersinvloeden regen, vocht en zon kan hout ongelijk verkleurd zijn en/of krom trekken.  De oorzaak hier van ligt (mede) in het feit dat een boom uit kernhout en spinthout bestaat. Overigens doet dit niets af aan de duurzaamheid en de levensduur van het hout. Men heeft het dan over de uiterlijke verschijningsvorm die bij hout zeer divers kan zijn. Ons advies is altijd het hout binnen of onder afdak op te slaan.

Artikel 1 -  de Ondernemer

Postadres

Icomex  BV.
Olmenlaan 17
1404 DD Bussum

Telefoonnummer: 0643461487

KvK-nummer:  23067673

Artikel 2 –Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten zal de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op een zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven hoe de algemene voorwaarden langs de elektronische weg kunnen worden toegezonden.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid

De ondernemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade toegebracht aan eigendommen van de koper en derden uit. Bij schade aan eigendommen kan koper zich wenden tot de transporteur. Mochten transporteur en koper geen overstemming bereiken dan kan de ondernemer als intermediair optreden.

Artikel 4 – Aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en de plichten zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit is in het bijzonder:
De prijs inclusief belastingen;
De kosten van aflevering;
De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
Indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
De gedragsregels waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragsregels langs de elektronische weg kan raadplegen;
De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 – De Overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbeeld van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meezenden:
Het adres, telefoonnummer en e-mailadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
De informatie over bestaande service en garanties;
De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is.

Artikel 6 – Herroepingrecht

Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor producten:
Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig zo genaamde maatwerkspecificaties;
Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
Die snel kunnen bederven of verouderen;
Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen of weinig invloed heeft.
Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor diensten:
Waarvan de levering is begonnen voordat er, na (elektronische) opdracht, een dag bedenktijd is verstreken.

Artikel 7 - De Prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van verandering in de BTW tarieven.
In afwijking van het vorige kan de ondernemer producten en/of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.   

Artikel 8 – Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Met dien verstande opgemerkt dat in deze wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften summier aandacht is besteed aan natuurproducten als haardhout, etc., etc., de klimaatinvloeden hier op van buiten en de verwerkingstijd van betreffende producten.
De door de onder de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie geboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 9 – Levering en Uitvoering

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Levering in het buitenland is (bijvoorbeeld Duitsland en Belgie tegen meerkosten) mogelijk.
De ondernemer en transporteur zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestelling van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. In beginsel worden producten naast de vrachtauto vanaf de verharde weg op de stoep gelost. In overleg met de chauffeur kan de afleveringsplaats gewijzigd worden. Wanneer de chauffeur niet in staat is om de goederen op de door koper gewenste afleverplaats te leveren is dit geen geldige reden voor annulering van de order. In dat geval zal de consument de transportkosten (zowel bezorg- als retourkosten) moeten voldoen. Bij een aflevering op de Waddeneilanden, Zeeuws-Vlaanderen en in specifieke binnensteden (zgn. zones) wordt er een toeslag berekend. Tevens kan voor deze gebieden worden afgeweken van de standaard levertermijn.
Geaccepteerde bestellingen zullen met bekwame spoed, veelal binnen een aantal dagen, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitgevoerd worden tenzij er een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk twee weken nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
Het risico van beschadigen en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorgen aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk ander is overeengekomen.
Het kosteloos annuleren van producten en diensten kan enkel indien er nog niet is aangevangen met de (voorbereidende) werkzaamheden en/of gekochte product / dienst. Daarna gelden annuleringskosten van 250,- euro incl btw per order. Producten die uit de (transport)verpakking zijn gehaald kunnen niet retour worden gezonden. Indien door onduidelijkheid vanuit de consument extra transporthandelingen nodig zijn worden die in rekening gebracht.
Producten mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de ondernemer worden terug gezonden. Indien de consument wenst over te gaan tot het ruilen van de geleverde producten zijn de transportkosten, voor zowel de bezorg- als retourkosten, voor rekening van de consument. Een en ander dient binnen twee dagen na aflevering te geschieden.

Artikel 10 – Duurtransacties

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste een maand.

Artikel 11 – Betaling

De consument kan betalen bij aflevering aan de chauffeur of per bank het verschuldigde bedrag over maken. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkele recht doen gelden aangaande de uitvoering van betreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaats gevonden.
Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan voor en/of uiterlijk tijdens bezorging van het goed of ingeval het verlenen van een dienst, binnen 6 dagen na afgifte van deze (eerste) overeenkomst betreffende bescheiden. Op aanvraag en na overleg met de ondernemer kan er eventueel per factuur betaald worden. Bij betaling per factuur dient de betaling uiterlijk binnen 6 dagen na factuurdatum te geschieden.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 12 – Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een klachtenprocedure en behandeld de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd (7 dagen), volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de website.
Klachten over een tot een nieuw product verwerkte en/of reeds in gebruik genomen producten worden niet in behandeling genomen.

Artikel 13 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 – Aanvullende en/of afwijkende bepalingen


Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen moeten schriftelijk worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden geraadpleegd.